Religie en spiritualiteit van inheemse volkeren in Canada

definitie

er is geen definitieve en overkoepelende “inheemse religie.”Spirituele overtuigingen variëren sterk, net als de culturele praktijken van hedendaagse inheemse volkeren in Canada.Er zijn echter overeenkomsten tussen inheemse spirituele tradities, waaronder de aanwezigheid van scheppingsverhalen, de rol van bedriegers of bovennatuurlijke wezens in folklore en het belang van heilige organisaties. Daarnaast worden traditionele levenswijzen vaak vermengd met religie en spiritualiteit. Activiteiten zoals jagen, clanmemberschap en andere aspecten van het dagelijks leven kunnen vaak worden doordrenkt met spirituele betekenis. Dit artikel probeert in grote lijnen soortgelijke thema ‘ s en praktijken te bespreken, maar is geenszins uitputtend of gezaghebbend. Meer specifieke informatie kan worden gevonden door verdere lezing, of de begeleiding van de gemeenschap ouderen.

scheppingsverhalen

scheppingsverhalen beschrijven de oorsprong van de kosmos en de onderlinge relaties van haar elementen. Onder deze verhalen is wat geleerden vaak verwijzen naar de “Earth Diver mythe.”Dit is een verhaal waar een grote geest of culturele held duikt, of beveelt dieren te duiken, in het oerwater om modder terug te brengen, waaruit de aarde is gevormd. In sommige versies van het verhaal wordt aarde gevormd op de rug van een schildpad; Turtle Islandis een populaire naam gebruikt door bepaalde inheemse volkeren voor het land van Noord-Amerika.

scheppingsverhalen vertellen ook over het ontstaan van de maan, de zon, de sterren en de mens. Deze verhalen kunnen fungeren als geschiedenissen en / of lessen over de omgeving, de hemel en de relatie van de mens tot de wereld en tot elkaar. In veel van deze verhalen spelen tricksters en transformers — wezens met bovenmenselijke krachten — vaak een actieve rol, omdat ze helpen om de wereld zoals wij die kennen te creëren en de mensheid te leiden.

Tricksters, transformatoren en cultuurhelden

Tricksters nemen verschillende vormen aan in inheemse culturen. Ze kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn, dwaas of behulpzaam, held of onruststoker, half mens-half geest, oud of jong, een geest,een mens of een dier, afhankelijk van het gebied en de specifieke natie. Enkele voorbeelden van tricksters zijn Coyote (Mohawk), Nanabush of Nanabozo(Ojibwe) en Raven (Haida,Tsimshian, Tlingit, Inuit en Nisga ‘ a).Transformatoren of vormveranderaars zijn wezens die van vorm kunnen veranderen, van mens naar dier naar levenloos object. Een voorbeeld van een transformator is Glooscap van de Mi ‘ kmaq,Wolastoqiyik, Abenaki en Algonquian volkeren. Glooscap vormde de zon, maan, vissen, dieren en mensen,terwijl zijn broer Malsum (een andere transformator) slangen, bergen, valleien en alles wat hij dacht dat het leven moeilijk zou maken voor de mens.

sommige inheemse folklore omvat ook cultuurhelden, prominente figuren in het spirituele geloof van een bepaalde natie. In sommige verhalen maken deze wezens een gevaarlijke reis naar het rijk van de doden om een overleden geliefde terug te brengen. Deze verhalen bevatten gedetailleerde karakteriseringen van het land van de doden, en zijn belangrijk voor een begrip van diverse fenomenen, zoals concepten van de ziel en vele aspecten van het sjamanisme. (Zie ook sjamaan.)

religieuze instellingen en praktijken

verschillende inheemse Naties hebben hun eigen religieuze instellingen en heilige praktijken. Veel Plains inheemse volkeren nemen deel aan de Zonnedans, terwijl de kust Salishpeoples meestal deelnemen aan heilige Winter ceremonies. De Haudenosaunee vieren de Green Corn ceremonie, en sommigen volgen De False Face Society.Onder de Ojibwe is de Midewiwin een spirituele samenleving en essentieel onderdeel van het Anishinaabe wereldbeeld.Medicijnenbundels – rituele objecten die specifiek zijn voor de persoon die ze draagt-zijn gebruikelijk onder de spirituele tradities van verschillende inheemse volkeren, waaronder de Siksika, Cree en Ojibwe.

institutionele verhalen vertellen over de oorsprong van deze culturele praktijken. Rituele verhalen daarentegen dienen als gedetailleerde teksten voor de uitvoering van instellingen, ceremonies en rituelen. Vruchtbaarheid, geboorte, initiatie en dood rites worden vaak duidelijk geïllustreerd in spirituele tradities. Sjamanistische optredens kunnen ook worden beschreven. Dergelijke ceremonies worden vaak voorafgegaan door strenge zuiveringsriten, zoals zweetverblijven of baden (gebruikelijk voor Salish, Siksika en Oosterse Bosvolken), vasten en seksuele onthouding. Feesten is ook een gemeenschappelijk kenmerk van deze ceremonies.Veel inheemse volken onderschrijven het idee van een Schepper, een grote geest of een groot mysterie — een kracht of wezen dat de wereld en alles wat erin zit heeft geschapen. Deze wezens worden vaak beschreven als goed of goed bedoeld, maar gevaarlijk als ze zorgeloos of met respect behandeld worden.

grote geestelijke kracht wordt ook gevonden in de geesten van alle levende wezens, natuurverschijnselen en rituele betekenisvolle plaatsen. In het algemeen wordt bovennatuurlijke mysterie of macht Orenda genoemd door de Haudenosaunee, Wakan door de Dakota en Manitou door de Algonkische volkeren. Deze kracht is eigendom van de geesten, maar ook van transformers, bedriegers, cultuurhelden of andere geestfiguren, evenals sjamanen, profetenen ceremoniële performers. Rituele objecten zoals de kalumet, Rammelaars, trommels, maskers, medicijnwielen,medicijnbundels en rituele heiligdommen zijn gevuld met spirituele kracht.

verschillende inheemse orale geschiedenissen vertellen over contacten tussen mensen en de wereld daarbuiten. Ceremonieel, de colonnes van de rook, centrale huis posten of de centrale pool van de zon Dancelodge vertegenwoordigen dergelijke verbindingen. Veel landen vertellen over een oerzee of grote overstroming. Noordwestkust volkeren,zoals de Kwakwaka ‘ wakw, verdelen het jaar in twee grote seizoenen: de Zomertijd en de wintertijd, waarin de meeste religieuze ceremonies plaatsvinden. Historisch agrarische samenlevingen zoals de Haudenosaunee hebben ceremoniële kalenders georganiseerd rond de oogsttijden van verschillende voedselplanten, met een leven-vernieuwing ceremonie meestal gehouden in midwinter.

een sleutelbegrip in veel samenlevingen is het begrip hoeders. Onder de Abenaki, bijvoorbeeld, wordt Beer beschouwd als een van de zes directionele bewakers (west), die moed,fysieke kracht en moed vertegenwoordigen. Onder de Inuit is de zeegodin Sedna de hoedster van zeezoogdieren en controleert wanneer bestanden beschikbaar zijn om te worden gejaagd. Sjamanen kunnen Sedna bezoeken en haar overhalen om de dieren vrij te laten door eerdere fouten te herstellen of offers te brengen.

sjamanen

sjamanen zijn de meest opvallende van de vele religieuze figuren die aanwezig zijn in de traditionele inheemse religie. Zij functioneren als genezers, profeten, waarzeggers en bewaarders van de religieuzemythologie, en zijn vaak de officials bij religieuze ceremonies. In sommige samenlevingen worden al deze functies uitgevoerd door dezelfde persoon; in andere zijn sjamanen specialisten. Helende beoefenaars kunnen tot verschillende orden behoren, zoals de Midewiwinor Great Medicine Society van de Ojibwe, terwijl andere groepen geheime genootschappen hadden, zoals de Kwakwaka ‘ wakwand Siksika. Leden van dergelijke verenigingen waren niet noodzakelijk sjamanen, maar beoefenden wel religieuze ceremonies en rituelen.

sjamanen werden geassocieerd met machten waarvan algemeen werd aangenomen dat ze gunstig waren voor de gemeenschap, maar in sommige gevallen werd aangenomen dat ze hun krachten gebruikten voor tovenarij. Sjamaan-profeten en waarzeggers waren bezig met het voorspellen van de uitkomst van de jacht, het verplaatsen van lostobjecten en het bepalen van de onderliggende oorzaken van gemeenschappelijke ontevredenheid en kwade wil. Siksika, Cree, Ojibwe en andere genootschappen hadden waarzeggers die hun profetieën maakten (misschien in trance Staten) in de dramatische Shaking Tent ceremonie. Sjamanen in deze samenlevingen waren bewaarders van de sacredmedicine bundels met voorwerpen en materialen begiftigd met grote mysterie en kracht. Innushamans divined game trails door het verbranden van een kariboe schouderblad, dan het lezen van de scheuren en scheuren gemaakt door het vuur.

als genezers erkenden sjamanen meestal natuurlijke oorzaken voor vele ziekten, vooral fysiek te genezen; andere ziekten werden algemeen verondersteld het gevolg te zijn van het binnendringen in het lichaam van voorwerpen die daar door tovenaars waren geplaatst. De behandeling van dergelijke ziekten door de sjamaan-genezer werd gedicteerd door zijn beschermgeest, maar bestond meestal uit het ritueel door de sjamaan zuigen van de ziekteverwekker uit het lichaam, borstelen het af met een vogel ‘ swing, of trekken het uit met dramatische gebaren. Ziekte kan ook het gevolg zijn van” geestverlies ” — het verlies van de ziel en/of de geest-kracht van de bewaker. De actie van de sjamaan-genezer was toen gericht op het terugwinnen van de geest van de patiënt en het opnieuw in het lichaam brengen.

Vision Quests

Vision quests (soms aangeduid als guardian spirit quests) vonden ooit plaats in de meeste inheemse culturen in Canada; het heeft een revival ondergaan in vele gemeenschappen.Mannetjes, vooral in de puberteit, maar ook in andere tijden van het leven, maken lange verblijven in afgelegen gebieden tijdens het vasten, bidden en zichzelf zuiveren door zich te wassen in beken en poelen. Het doel is om te zoeken naar een visie op, of een daadwerkelijke ontmoeting met, een guardianspirit — zeer vaak een dier, maar mogelijk een mythologische figuur. Contact met de geest van een wachter wordt verondersteld om een individu gezond, welvarend en succesvol te maken, met name in de jacht en de visserij.

de individuele focus van de zoektocht is ook aanwezig bij de gemeenschappelijke viering van levensgebeurtenissen. Onder deze rituelen zijn ceremonies bij de geboorte of het geven van een naam, in de puberteit, het huwelijk en de dood, die normaal gesproken allemaal gepaard gaan met een aantal plechtigheid. Ceremonies in het leven, hoewel individueel, hadden een zekere mate van gemeenschappelijke integratie. Bijvoorbeeld, de 17e-eeuwse Huron-WendatFeast of the Dead Kan kenmerken van zowel seizoensgebonden en leven-crisis rituelen hebben opgenomen.

Europese en christelijke invloed

Contact met Europese religieuze systemen — via kolonisten, missionarissen, kerk – en door de overheid gesponsorde residentiële scholen,en direct en indirect overheidsbeleid-bracht verandering in alle inheemse religieuze vormen.In gebieden waar relatief vroeg contact plaatsvond – in de 16e en 17e eeuw — werden veel inheemse volkeren door Franse missionarissen tot het katholicisme gedoopt.De Mi ‘ kmaq, bijvoorbeeld, begonnen hun bekering tot onderdanen van het Vaticaan na de bekering van Grootchef Membertou in 1610. Mi ‘kmaq religie integreert vele traditionele aspecten in fusie met het christendom, zelfs de vlag voor de Mi’ kmaq Grote Raad is voorzien van een groot kruis.Het aanpassingsvermogen van het christendom aan de inheemse spiritualiteit blijkt duidelijk uit het Huron Carol — een kerstlied dat in de 17e eeuw voor de Huron-Wendat werd geschreven door jezuïetenmissionaris Jean de Brébeuf. Het lied versmelt inheemse beeldspraak enmythologie – waaronder Kitchi Manitou-op het christelijk geboorteverhaal. Wijze mannen die geschenken dragen worden grootvorsten die pelzen dragen, en de kribbe wordt een loge van berk. De verhalen van heiligen en van Jezus leken sterk op bekende cultuurhelden en werden gemakkelijk aangepast in veel inheemse gemeenschappen.Interhuwelijken waren een meer letterlijke samensmelting van religieuze en spirituele tradities, en Métis religieuze praktijken combineren traditionele spiritualiteit met Protestantse Katholieke gebruiken. Sommige unieke geloofssystemen combineren traditionele inheemse vormen met Europese observaties, zoals de Shaker religie van de kust Salisharea.

aanpassing aan de Europese religie en levenswijzen verliep niet soepel of zonder gevolgen. Hoewel sommige inheemse volkeren vroege bekeringspogingen verwierpen, leden generaties onder destructief overheidsbeleid zoals residentiële scholen en het verbieden van de potlatch en de Zonnedans onder de Indiase Actin 1885.

sommige eerste naties verwierpen Europese vormen en wendden zich tot traditionele spiritualiteit om eerdere religieuze praktijken en overtuigingen te doen herleven (bijvoorbeeld de HaudenosauneeHandsome Lake religie). Andere religieuze bewegingen verzetten zich radicaal tegen Europese vormen, zoals de 19de-eeuwse Spookdans van de Dakota en andere vlaktes gemeenschappen.

de kloof tussen christelijke en niet-christelijke volkeren blijft een kwestie van spanning. In 2011 verbood de Cree First Nation van Oujé-Bougoumou, geleid door een christelijk Concilie, allexpressies van inheemse spiritualiteit, waaronder zweetloges, wat leidde tot verzet en verdeeldheid binnen de gemeenschap. In 2015 werd gemeld dat Ouje-Bougoumou zijn eerste powwow-evenement organiseerde, een soort bijeenkomst die in het verleden niet werd aangemoedigd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.